1r. CONCURS IKEA-UPC Design

Bases del concurso

1. PARTICIPANTS

Poden presentar-se al concurs l’alumnat d’Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte de l’ESEIAAT, agrupats en equips amb un màxim de 4 integrants.

Els criteris de selecció dels equips participants entre els que presentin candidatura estan a l’apartat 3 d’aquestes Bases.

2. OBJECTE

Es plantegen 2 reptes creatius:

Opció A: Cuina sostenible: producte que ajudi a estalviar, organització i gestió dels residus,...

Opció B: Protecció per a infants: mobles, objectes per a la llar que evitin que el infants es puguin fer mal, protectors i altres elements de seguretat, jocs,…

Els productes hauran d’adaptar-se al concepte de IKEA-Disseny Democràtic, que persegueix crear un millor dia a dia per a la majoria de persones.

IKEA prestarà tot el seu suport documental i informatiu als equips participants al concurs per resoldre tots els dubtes que aquests tinguin en relació al material entregat i a l’aplicació que ideïn amb el mateix.

La propietat industrial i explotació dels resultats dels projectes que els equips presentin correspondran a IKEA o a la UPC segons els pactes als que han arribat, sense perjudici que en ells es faci menció com a inventors als membres de la UPC que hagin fet una aportació significativa als mencionats resultats.

BASES DE PARTICIPACIÓ

3. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES D’EQUIPS

Els grups participants (màxim 4 integrants per grup) es canalitzaran a traves d’una activitat vinculada de l’assignatura de Metodologia del Disseny del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, impartida a l’ESEIAAT, però el concurs està obert a la resta d’estudiants del mateix Grau.

El període d’inscripció serà del 24 de febrer al 6 de març.

En el formulari, s’haurà de lliurar un pòster format A2 vertical que, de manera visual, transmeti el concepte al voltant dels cinc principis del Disseny Democràtic, memòria tècnica i resta de documentació (amb un màxim de 200 Mb, comprimida) i prototipus físic a entregar al coordinador de l'assignatura (José Luis Lapaz), entre el 23 i el 25 de maig.

Dades bàsiques a incloure al pòster:

1.    Nom del concurs: 1r Concurs IKEA UPC DESIGN (Provisional. Properament se us notificarà el nom final)

2.    Logos: UPC, ESEIAAT, Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria i IKEA.

​         ​

Els podeu descarregar de:

UPC: https://goo.gl/gN8UUE

ESEIAAT: https://goo.gl/a7Z4V0

Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria: https://www.upc.edu/comunicacio/ca/identitat/decarrega-arxius-grafics/arxius-marca-unitats/copy_of_DEGE.zip

IKEA: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ikea_logo.svg

 

3.    Nom complert dels integrants del grup.

4.    Opció escollida (A i/o B)

5.    Descripció general

6.    Mètode de treball

7.    Nom i logo de la proposta

8.    Resultats (esquemes, esbossos, imatges model virtual/real (vistes conjunt, parts, conjunt esclatat...)

9.    Conclusions

10. Referències (webgrafia i altres fonts consultades o citades)

 D’altra banda, el lliurament del pòster s’acompanyarà d’un breu vídeo (making of d’un màxim de 5 minuts) que resumeixi el procés creatiu.

 

4. CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES

El jurat tindrà en compte els següents criteris (Disseny Democràtic):

 • Forma i disseny: originalitat i innovació (20 punts)
 • Qualitat  (15 punts)
 • Viabilitat tècnica  (10 punts)
 • Sostenibilitat (10 punts)
 • Funcionalitat industrial i oportunitat de negoci (25 punts)
 • Preu (cost reduït) (10 punts)
 • Part documental (pòster/memòria/presentació)  (10 punts)

5. JURAT

El jurat estarà integrat per:

 • 3 Representants de l’empresa IKEA.
 • Un professor/a del dept. d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE) de la UPC.
 • Un professional del Disseny.

El jurat resoldrà el projecte guanyador a la finalització del termini de presentació de resultats.

6. PREMIS I RECONEIXEMENTS

La resolució dels grups guanyadors es farà pública el dia 31 de maig.

Els premis consistiran en :

A. Un viatge a Suècia, de tres dies i dues nits, amb totes les despeses pagades, per a les persones del grup guanyador (màxim 4 persones).

B. Diploma acreditatiu per als 5 grups finalistes.

 • Els premis tenen caràcter indivisible per l’equip
 • El jurat podrà concedir accèssits si així ho considera convenient.
 • La decisió del jurat serà inapel·lable.

Tot el que no estigui contemplat en aquestes bases, es regirà per la normativa pròpia de la UPC vigent.

*El fet de participar i optar als premis d’aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.